Υλικό για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

e-me

Πρόγραμμα κολύμβησης

swimming 2

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

ΟΛΜΕ,   ΕΛΜΕ Ν. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΕΕΠΕΑΑ,   ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

94491801 105354947824085 4510004630494642176 n

Σχολικά Προγράμματα 2020-2021

    

a.jpg  easy_cook.jpg

168907299_451744279426995_4319178746079446406_n.jpg

European School Radio

  

Εικονική Επιχείρηση

EDUcatering LOGO-SMALL 3s logo  froutoekplikseis logo  

comenius logo

one-team-logo

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1983 ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΔ 137 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ:
ΑΡΘΡΟ 1
1. Ιδρύεται Σχολή Επαγγελματικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ.ΕΙ.Ε.Ε.) με έδρα την Αθήνα, ανήκουσα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.

2. Σκοπός της Σχολής αυτής είναι η παροχή γενικής στοιχειώδους θεωρητικής και κυρίως, πρακτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στους νοητικά καθυστερημένους εκπαιδεύσιμους εφήβους.

3. Ειδικότερα με την Εκπαίδευση αυτή επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αναλόγων προς τις ικανότητες των εκπαιδευομένων, για την επιτυχή Επαγγελματική αποκατάσταση και την ευρύτερη κοινωνική ένταξή τους.

4. Η φοίτηση στη Σχολή αυτή δύναται να είναι διάρκειας μέχρι τεσσάρων ετών. Η διάρκεια της φοίτησης στα τμήματα ειδικοτήτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου των διδασκόντων στη Σχολή.

5. Στους αποφοίτους της Σχολής απονέμεται απολυτήριο, ο τύπος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.KATA TO ETOΣ 2000 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ N.2817:
α) Η Σχολή Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε και λειτουργεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ.137/1983 (ΦΕΚ 60Α), μετατρέπεται σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του παρόντος νόμου με έδρα την Καλλιθέα Αθηνών και περιλαμβάνει τα τμήματα ειδικότητας: αα) Ξυλουργικής, ββ) Κεραμικής Αγγειοπλαστικής, γγ) Κοπτικής Ραπτικής Πλεκτικής, δδ) Κηπουρικής και εε) Υδραυλικής. Στο εργαστήριο αυτό μπορεί να προστίθενται και άλλα τμήματα ειδικότητας με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 18.

β) Η διάρκεια της φοίτησης στα τμήματα ειδικότητας καθορίζεται από πέντε (5) μέχρι οκτώ (8) σχολικά έτη, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών, με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Διέυθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου Κ.Δ.Α.Υ. και πράξη του συλλόγου των διδασκόντων.

γ) Οι υπηρετούντες σε οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του άρθρου 4 του π.δ. 137/1983 (ΦΕΚ 60Α) ανήκουν εφεξής στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλλιθέας και υπάγονται στους οικείους κλάδους ως εξής:

αα) του κλάδου δασκάλων στον κλάδο δασκάλων του άρθρου 13 του ν.1566/1985,
ββ) του κλάδου Φυσικής Αγωγής στον κλάδο ΠΕ11 του άρθρου 14 του ν.1566/85,
γγ) του κλάδου Μουσικής στον κλάδο ΠΕ16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985,
δδ) του κλάδου Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ18 του άρθρο 14
εε) του κλάδου Εργασιοθεραπευτών στον κλάδο ΠΕ29 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,
στστ) του κλάδου Βοηθών Τεχνικών Εκπαιδευτικών στον κλάδο ΔΕ1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,
ζζ) του κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικό του άρθρου 20 του ν.1566/1985,
ηη) του κλάδου Κλητήρων στον κλάδο ΥΕ1 του άρθρου 20 του ν.1566/1985.

δ) Διατηρούνται οι θέσεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 4 του π.δ. 137/1983, τρείς (3) καθαριστριών και τέσσερεις (4) μαγείρων/τραπεζοκόμων και οι κατέχοντες τις θέσεις αυτές εξακολουθούν να υπηρετούν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλλιθέας.

ε) Ο κλάδος Βοηθών παιδαγωγών του άρθρου 4 του π.δ. 137/1983 και οι τρεις (3) θέσεις αυτού καταργούνται.

στ) Ο ασκών καθήκοντα Διευθυντή της Σχολής Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλλιθέας μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2001-2002.

ζ) Οι μαθητές που φοιτούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στη σχολή Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του π.δ. 137/1983, θεωρούνται αυτοδικαίως εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη τάξη του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλλιθέας και συνεχίζουν τη φοίτησή τους κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β'.

η) Στους ήδη αποφοιτήσαντες από τη Σχολή Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του π.δ. 137/1983 χορηγείται απολυτήριος τίτλος, όπως αυτός προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 1 παράγραφος 22.
 
Το Σεπτέμβριο του 2007 το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καλλιθέας μετακομίζει στο νεόδμητο κτήριο του Ο.Σ.Κ επί της Αργοστολίου 65 στον Άγιο Δημήτριο και μετανομάζεται σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Δημητρίου-Καλλιθέας